Upravno vijeće

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća Veteranskog centra 26. lipnja 2023. godine

Sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Veteranskim centrom upravlja Upravno vijeće. Članove Upravnog vijeća  imenuje Ministarstvo hrvatskih branitelja. Rješenjem o osnivanju Veteranskog centra je određeno da se u Upravno vijeće imenuju:

 • dva predstavnika Ministarstva
 • predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo
 • predstavnik tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove
 • predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obranu
 • predstavnik tijela državne uprave nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije
 • predstavnik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora
 • predstavnik Grada Daruvara
 • predstavnik Grada Petrinje
 • predstavnik Grada Sinja
 • predstavnik Grada Šibenika
 • predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Daruvara
 • predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Petrinje
 • predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Sinja
 • predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Šibenika

Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog vijeća imenuju se između članova Upravnog vijeća  koji su predstavnici Ministarstva.

Prema Statutu Veteranskog centra Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 • donosi Pravilnik o radu
 • donosi Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa
 • donosi Pravilnik o zaštiti na radu
 • donosi Pravilnik o zaštiti od požara
 • donosi Pravilnik o postupcima nabave na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
 • donosi Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja
 • donosi Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne građe
 • donosi Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
 • donosi Naputak o uredskom poslovanju
 • donosi Plan brojčanih oznaka
 • donosi Plan nabave
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • donosi Godišnji plan rada Ustanove
 • donosi Stručni program Ustanove
 • donosi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Ustanove
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju  ravnatelja i zamjenika ravnatelja i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju  stručnog voditelja i voditelja podružnice i sklapa s njima ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje
 • analizira financijsko poslovanje Ustanove najmanje svakih šest mjeseca i usvaja izvještaje ravnatelja o izvršenju Financijskog plana
 • daje Ministarstvu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Ustanove i
 • donosi odluke, zaključke i druge akte potrebne za rad Ustanove.

Pored prethodno navedenih poslova, Upravno vijeće razmatra stanje i rezultate rada Ustanove, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Ustanovi te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Ustanove te surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Članovi upravnog vijeća:

 1. Tomo Medved, predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja, predsjednik
 2. Nevenka Benić, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, zamjenica predsjednika 
 3. Zdravko Batarilo, predstavnik Ministarstva zdravstva, član
 4. Gordana Bušić-Vojnović, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova, članica
 5. Branko Hrg, predstavnik Ministarstva obrane, član
 6. Davor Huška, predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,  član
 7. Ante Deur, predstavnik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora, član
 8. Vedran Los, predstavnik Grada Daruvara, član
 9. Joso Grahovac, predstavnik Grada Petrinje, član
 10. Paško Rakić, predstavnik Grada Šibenika, član
 11. Krešimir Ivančić, predstavnik  udruga iz Domovinskog rata s područja Daruvara, član
 12. Antun Pintar, predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Petrinje, član
 13. Željko Tadić, predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Sinja, član
 14. Dragan Rak, predstavnik udruga iz Domovinskog rata s područja Šibenika, član