O ustanovi
O ustanovi
Previous slide
Next slide
U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti.

U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti na kojima će gostovati predavači iz različitih područja i umjetnici

Osnivanje Veteranskog centra predviđeno je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Sukladno članku 152., osnivač Veteranskog centra je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja. Također, Zakonom su propisani korisnici te djelatnosti koje ustanova obavlja. Korisnici su propisani i  Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) te Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15 i 98/19).

U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti na kojima će gostovati predavači iz različitih područja i umjetniici, duhovnu obnovu – duhovno zdravlje, suradnju s udrugama na pružanju izvaninstitucionalnih usluga, očuvanje i promicanje zdravog načina života, programe psihološkog osnaživanja i psihološke intervencije, kao i program čuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata. U sklopu svakog veteranskog centra postojat će spomen-soba poginulim hrvatskim braniteljima i memorabilija iz Domovinskog rata te će se u centrima na poseban i dostojanstven način obilježavati sve važne obljetnice i datumi iz Domovinskog rata. Veteranski centri su istovremeno i centri razvoja u kojima se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminare, treninge, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo te uključivanje u rad zadruga hrvatskih branitelja kao dio radne terapije.

Prije uključivanja u pojedine programe, radit će se procjena stanja podnositelja zahtjeva/budućeg korisnika, socijalna i psihološka anamneza, procjena opsega i sadržaja tretmana, vremena boravka i načina smještaja te stručnjaka potrebnih za uključivanje u tretman (u centrima će korisnicima na raspolaganju biti multidisciplinarni tim (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje)). U centrima će se njegovati holistički i multidisciplinarni pristup, ali će se svakom korisniku pristupati individualno uzimajući u obzir njegove potrebe te temeljem procjene stručnjaka, korisnika uključivati u one programe koji će osiguravati ispunjavanje njegovih potencijala.

Podružnice veteranskog centra u svojem će radu blisko surađivati s lokalnim upravnim tijelima, prvenstveno iz područja socijalne i zdravstvene skrbi (poput centara za socijalnu skrb, područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja, podružnicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.), a kako bi se osiguralo da osobe u potrebi za korištenjem specifičnih programa koji će se provoditi u veteranskim centrima, imaju mogućnost pravovremenog uključivanja. Također, podružnice centara razvit će suradnju s bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama na području na kojem djeluju.

Korisnici veteranskih centara bit će uključeni u život zajednice, što znači suradnju s različitim dionicima na lokalnoj razini. Potpisanim Sporazumima s gradovima u kojima se izgrađuju podružnice ustanove definirano je među ostalim, kako će gradovi pružati podršku u radu veteranskih centara uključenjem lokalnih dionika u provedbu programa te se na taj način očekuje razvojna i kohezijska uloga veteranskog centra sa stajališta lokalne zajednice u kojima su smješteni. Navedene suradnje uključuju dionike iz područja sporta, kulture, duhovne obnove, raznih oblika umjetnosti i dr.

Centri neće djelovati kao institucije zatvorenog tipa već će korisnici prolaziti kroz programe posebno prilagođene njihovim potrebama u određenom vremenskom trajanju, u suradnji s različitim dionicima. Sveobuhvatnim pristupom na jednom mjestu omogućava se podizanje kvalitete življenja korisnika kao i njihovog socio-ekonomskog položaja, a uloga veteranskih centara očituje se prvenstveno u poboljšanju općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu, a ne u pružanju trajne institucionalne skrbi. Na taj će način rad centara predstavljati dodatnu vrijednost i nadogradnju postojećeg sustava skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.