Ravnatelj

dr.sc. Josip Lucić
e-mail: ravnateljstvo@veteranskicentar.hr

Sukladno Statutu Veteranskog centra, djelokrug rada ravnatelja obuhvaća sljedeće poslove:

  • organizira, vodi rad i poslovanje Ustanove
  • predstavlja i zastupa Ustanovu
  • predlaže godišnji plan rada Ustanove i odgovoran je za njegovo ostvarivanje
  • podnosi Upravnom vijeću i Ministarstvu godišnji izvještaj o radu i poslovanju Ustanove
  • može dati u granicama svojih ovlasti pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Ustanove u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene Statutom
  • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije
  • donosi odluku o provođenju unutarnjeg nadzora nad radom stručnih djelatnika
  • ima pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća i sudjelovati u njegovu radu bez prava odlučivanja
  • obavlja druge poslove u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova, Statutom i drugim općim aktima Ustanove i
  • obavlja druge poslove po nalogu osnivača Ustanove.