Stručno vijeće

Stručno vijeće imenuje Ministarstvo.   U Stručno vijeće imenuju se djelatnici Ustanove koji rade na pružanju stručnih usluga korisnicima. U rad Stručnog vijeća prema potrebi mogu se uključiti i druge osobe.

Stručno vijeće:

  • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Ustanove u dijelu koji se odnosi na neposredno pružanje usluga korisnicima
  • daje upravnom vijeću, ravnatelju i stručnom voditelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti
  • sudjeluje u izradi Stručnog programa i drugih akata u svezi stručnog rada Ustanove i
  • prema potrebi obavlja druge poslove u svezi stručnog rada Ustanove.