Obavještavamo sve gospodarske subjekte zainteresirane za sudjelovanje u postupcima javne nabave koje provodi ustanova Veteranski centar kako se sve objave javne nabave sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16, 114/22) objavljuju na novoj IT platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN RH): https://eojn.hr koja je u produkciji od 1. siječnja 2024. godine.

Sukladno Pravilniku o postupcima jednostavne nabave ustanova Veteranski centar u EOJN RH objavljuje sve postupke jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 2.654,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za nabavu roba i usluga, te 66.360,00 EUR za nabavu radova.


Produkcija Modul jednostavne nabave na “novom” EOJN RH planirana je krajem I. kvartala 2024. U međuvremenu, biti će dopušteno provođenje jednostavne nabave na „starom“ EOJN RH do izrade novog.