Tijela podružnice: Voditelj podružnice

Voditelj podružnice  vodi i organizira djelatnost i poslovanje Podružnice. Voditelj podružnice obavlja sljedeće poslove:

  • organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti Podružnice
  • koordinira rad Podružnice
  • prati rad zaposlenika Podružnice i predlaže ravnatelju Ustanove njihovo napredovanje
  • predlaže provođenje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom podružnice
  • prikuplja potrebne podatke i vodi statistiku o radu Podružnice, te u svezi s tim Ustanovi i Ministarstvu podnosi izvješća
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Ustanove, kao i poslove po nalogu ravnatelja te je odgovoran za svoj rad ravnatelju Ustanove i Upravnom vijeću
  • voditelj podružnice može uz suglasnost ravnatelja ovlastiti zaposlenika Ustanove koji će ga zamjenjivati u vrijeme njegove odsutnosti
  • ostale poslove u svezi s vođenjem i organiziranjem djelatnosti i poslovanja podružnice.