Kontakt
Poštovani, za sve upite stojimo Vam na raspolaganju. Odgovor slijedi u najkraćem mogućem roku.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015., 69/2022.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Veteranskom centru, službenici za informiranje: pisanim putem na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte: ivana.ceredar@veteranskicentar.hr, donijeti osobno na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati. Službenik za informiranje Veteranskog centra Ivana Čeredar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Dokumenti:


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama :

INFORMACIJE O VIDEONADZORU U VETERANSKOM CENTRU

Obavijest o videonadzoru  u Veteranskom centru sadrži sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju slijedeće informacije: 

  • Da je prostor pod videonadzorom,
  • Podatke o voditelju obrade,
  • Podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. (ivana.ceredar@veteranskicentar.hr).
  • Obrada osobnih podataka putem videonadzora u Veteranskom centru provodi se samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, a ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem sustava videonadzora (članak 26.stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18)
  • Pravo pristupa podacima iz videonadzora u svakoj podružnici Veteranskog centra ima voditelj podružnice Veteranskog centra.
  • Vremenski rok pohrane zapisa videonadzora je 28 dana. 
  • Snimke videonadzora iz Veteranskog centra se ne prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije (one koje nisu članice EU).
  • Postoji pravo da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade.
  • Postoji pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) Prigovor je moguće podnijeti putem stranice https://azop.hr/.


KONTAKT PODACI RAVNATELJSTVO

Za korisnike:
korisnici@veteranskicentar.hr
01/3658-050


Za suradnike:
ravnateljstvo@veteranskicentar.hr
01/3657-999 

KONTAKT PODACI PODRUŽNICA ŠIBENIK

email:
info.sibenik@veteranskicentar.hr

Telefon: 
022/646-150
022/646-135
022/646-133

KONTAKT PODACI PODRUŽNICA SINJ

email:
info.sinj@veteranskicentar.hr

Telefon:
021/243-690

 

KONTAKT PODACI PODRUŽNICA PETRINJA

email:
info.petrinja@veteranskicentar.hr

Telefon:
044/635-569
044/635-561
044/635-562

 

KONTAKT PODACI PODRUŽNICA DARUVAR

email:
info.daruvar@veteranskicentar.hr

Telefon:
043/633-117
043/633-118

KONTAKT PODACI

Ravnateljstvo

Podružnica Šibenik

Telefon